Skip to content

OFERTA

PROJEKTOWANIE
– projekty budynków mieszkalnych, jedno i wielorodzinnych oraz zespołów osiedli i budynków mieszkalnych
– adaptacje projektów typowych
– projekty budynków użyteczności publicznej: biurowych, administracyjnych, usługowych, handlowych, oświatowych, itp.
– projekty obiektów przemysłowych: siedziby firm, zakłady produkcyjne: hale produkcyjne, magazynowe wraz z zapleczem socjalnym i technicznym.
– projekty zagospodarowania terenu: ukształtowanie terenu i nawierzchni drogowych (drogi, chodniki, place, sieci i przyłącza infrastruktury technicznej)
– projekty sieci i przyłączy infrastruktury technicznej
– projektowanie krajobrazu (projekty zieleni i otoczenia obiektów)
– projekty i aranżacje wnętrz
– remonty, przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących
– termomodernizacje budynków wraz z kolorystyką

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
-koncepcje budynków w oparciu o indywidualne wytyczne
-wizualizacje komputerowe istniejących i projektowanych budynków (wirtualne makiety)
-prezentacja wizualizacji: fotoprezentacje (renderingi widoków), filmy
-projekty indywidualne i typowe (katalogowe)
-projekty budowlane i wykonawcze: architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne (sanitarny, elektryczny)
-inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane
-kosztorysy i przedmiarów robót
-specyfikacje wykonania i odbioru robót
-audyty, charakterystyki i świadectwa energetyczne
-operaty i pozwolenia wodnoprawne
-raporty oddziaływania inwestycji na środowisko

DORADZTWO
-nadzór autorski na budowie
-analizy i opinie urbanistyczne
-powiernictwo inwestycyjne (inwestor zastępczy)
-pomoc w wyborze działki budowlanej i najbardziej korzystnej lokalizacji pod zadanie inwestycyjne
-analizy techniczno-ekonomiczne inwestycji
-przygotowanie dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę
-pomoc w wypełnianiu wniosków, uzyskiwaniu zapewnień, warunków technicznych i decyzji związanych z procesem projektowania
-uzgadnianie dokumentacji z instytucjami i właściwymi organami administracji
-pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych, uzyskaniu badań geotechnicznych gruntu
-odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych